მომხმარებლის ხმა

სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებასთან/სადაზღვევო პროდუქტებთან დაკავშირებით განცხადების/უკმაყოფილების შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ არსებული ელექტრონული საპრეტენზიო განაცხადის სტანდარტული ფორმა.

ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
ინფორმაცია პრეტენზიის განმცხადებლის შესახებ
ივსება იმ შემთხვევაში თუ პრეტენზიის წარმდგენი და კლიენტი სხვადასხვა პირია
პრეტენზიის კატეგორია *პასუხის მიღების ფორმა *


გაცნობებთ, რომ:

სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმის მომხმარებელთა პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცედურა

 1. მომხმარებელთა პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცედურა მიზნად ისახავს სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმში მომხმარებლის მხრიდან სადაზღვევო კომპანიის მომსახურებასთან ან/და სადაზღვევო პროდუქტებთან დაკავშირებით შემოსული პრეტენზიების სატელეფონო (ზეპირი), წერილობითი (მატერიალური) და ელექტრონული ფორმ(ებ)ით მიღება/განხილვის პროცესის დარეგულირებას პრეტენზიის დაკმაყოფილების სრული, აუცილებელი, გასაგები, უტყუარი და თავისდროული ინფორმაციის თანმიმდევრული მიწოდების უზრუნველყოფას.
 2. პროცედურით არ რეგულირდება, თუ:

  -პრეტენზიის მიზეზს წარმოადგენს შეფერხებები მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევისას ან უარი მომსახურების გაწევაზე, რომელიც განპირობებულია „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით;

  - სადაზღვევო კომპანიას უკვე განხილული აქვს იმავე მომხამარებლის ანალოგიური შინაარსის პრეტენზია;

  - პრეტენზია არ არის დაკავშირებული სადაზღვევო კომპანიის საქმიანობასთან, მის პროდუქტთან და მომხმარებლების უფლებებთან.

   

 3. პრეტენზიის მიღება ხდება შემდეგი ფორმებით: წერილობითი (მატერიალური ფორმით), წერილობითი დასკანირებული/ელექტრონული (შეზღუდვის გარეშე: სადაზღვევო კომპანიის ოფიციალურ ელ-ფოსტა info@primeinsurance.ge) ან/და სატელეფონო (ზეპირი) სახით (ცხელ ხაზის ნომრებზე(+ 99532) 2241524, (+ 99532) 241525, *1115);

   

 4. მომხმარებლის მხრიდან წერილობითი (მატერიალური) პრეტენზია (განაცხადი) მიიღება სადაზღვევო კომპანიის ძირითად ოფისში და სერვის-ცენტრებში ფაქტიური მისამართების მიხედვით.

   

 5. ყველა ფორმით შემუსული პრეტენზიები აკუმულირდება იურიდიულ დეპარტამენტში. იურიდიული დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს სადაზღვევო კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტების/განყოფილებების/სერვის-ცენტრების მხრიდან გასატარებელ ღონისძიებებს, წერილობითი პასუხების მომზადებას, პრეტენზიის განმცხადებელ პირებზე გადაგზავნას და ასევე აკონტროლებს სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამხახურში რეგულარული ანგარიშგების პროცესს.

  პრეტენზიის მიღების, განხილვისა და მომხმარებლისათვის პასუხის გაცემის ვადაა სტანდარტულად შეადგენს 10 (ათი) სამუშაო დღეს. თუ პრეტენზიასთან დაკავშირებით მომხმარებლის მიერ წარმოსადგენია დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია - 10 (ათი) დღიანი ვადა აითვლება ამ ინფორმაცია/დოკუმენტაციის სრულად მოწოდებიდან. ყველა შემთხვევაში, პრეტენზიაზე პასუხის გაცემის ვადა არ უნდა აღემატება 30 (ოცდაათი) დღეს.

სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმის მომხმარებელთა პრეტენზიების მიღებისა და განხილვის პროცედურის სრული ვერსია

 

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი - ელენე თბილელი (პ/ნ 01001075289; ტელ.: (+995) 599 600 202).